Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
07.03.2022 - Convocare Adunare Generala a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

07.03.2022 - Convocare Adunare Generala a Actionarilor societatii Hermes Contact SA

      Consiliul de administraţie al HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI RO 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, in conformitate cu dispoziţiile art.119 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor în data de 12.04.2022 ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala 1, etaj. I.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor are ca puncte pe ordinea de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al HERMES CONTACT S.A.,
după cum urmează:

a. Eliminarea din Actul Constitutiv a prevederilor Articolelor
Art.5;
Art.7 alin.4;
Art.11, alin.2, lit c, d, e;
Art.13, alin.5, 6, 7, 8;
Art.21.

b. Modificarea următoarelor prevederi din Actul Constitutiv:

Art.1, alin.1 se modifică și va avea următorul conținut:
Denumirea societății este "HERMES CONTACT" SA Baia Mare J24/546/1992, CUI RO2952415.

Art.4 se modifică și va avea următorul conținut:
Durata societății este nedeterminată, ea începându-și activitatea de la data înregistrării actului său de înființare la Registrul Comerțului.

Art.7, alin.1 se modifică și va avea următorul conținut:
Societățile cu capital public și privat, precum și persoanele fizice semnatare ale contractului de societate, care au un rol determinant în constituirea societății "HERMES CONTACT" S.A. și care au subscris la constituire cel puțin 10 acțiuni sunt considerați membri fondatori.

Art.10, alin.2 se modifică și va avea următorul conținut:
Transmiterea acțiunilor prin cesionare între membrii fondatori este posibilă cu acordul părților. Pentru terțe persoane fizice sau juridice, transmiterea prin cesionare se face cu acordul Adunării Generale a Acționarilor societății, la propunerea administratorului unic.

Art.11, alin 2, lit a, b, h, n se modifică și vor avea următorul conținut:

a) aprobă structura organizatorică a societății

b) alege administratorul unic, Comisia de cenzori, le stabilește remunerația, ii descarcă de activitate, ii poate revoca

h) examinează, aprobă sau modifică bilanțul și contul de beneficii și pierderi după analizarea rapoartelor administratorului unic, al Comisiei de cenzori sau după caz, aprobă repartizarea beneficiilor între acționari

n) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a administratorului și a cenzorilor, pentru paguba pricinuită societății

Art.12, alin.1, 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

Adunarea generală se convoacă de către administratorul unic.

Adunarea generală ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar.

Art.13 se introduc alin.5, 6, 7, 8, 9 cu următorul conținut:

Adunarea generală a acționarilor este prezidată de administratorul unic, iar în lipsa acestuia, de un acționar sau de către directorul general, prin desemnarea făcută de către administratorul unic.

Adunarea generală va alege, dintre acționarii prezenți, 1 până la 3 secretari, care vor verifica lista de prezență a acționarilor, indicând capitalul social pe care îl reprezintă fiecare, procesul-verbal întocmit de secretarul tehnic pentru constatarea numărului acțiunilor depuse și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constitutiv pentru ținerea adunării generale.

Adunarea generală va putea hotărî ca operațiunile prevăzute în alineatul precedent să fie supravegheate sau îndeplinite de un notar public, pe cheltuiala societății.

Președintele va putea desemna, dintre angajații societății, unul sau mai mulți secretari tehnici, care să ia parte la executarea operațiunilor prevăzute la alineatele precedente. Procesul verbal se va scrie într-un registru sigilat și parafat. Procesul verbal va fi semnat de persoana care a prezidat adunarea și de secretarul care l-a întocmit.

La ședințele ordinare și extraordinare ale adunării generale ale acționarilor în care se dezbat probleme privitoare la raporturile de muncă cu personalul societății, adunarea generală a acționarilor poate aproba motivat participarea reprezentanților sindicatelor existente în societate la ședințele adunării generale, în calitate de invitați, exclusiv la dezbaterea punctelor de pe ordinea de zi care privesc raporturile de muncă cu personalul societății.

Art.14, alin 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Votul secret este obligatoriu pentru alegerea administratorului unic și a cenzorilor, pentru luarea hotărârilor referitoare la răspunderea administratorilor.

Art.15 se modifică și va avea următorul conținut:

Societatea comercială "HERMES CONTACT" SA este administrată în sistem unitar de un administrator unic ales de Adunarea generală a acționarilor, pe o perioadă de patru ani, cu posibilitatea de a fi reales pentru noi mandate.

Când postul de administrator unic devine vacant, adunarea generală ordinară a acționarilor alege un nou administrator pentru ocuparea postului vacant. Durata pentru care este ales noul administrator, pentru a ocupa postul vacant, va fi egală cu perioada care a rămas până la expirarea mandatului predecesorului său.

Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. În situația în care administratorul unic numește un director general, acesta este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor. Modul de organizare a activității directorilor și limitele mandatului acestora va fi stabilit prin decizie a administratorului unic.

Directorii pot fi revocați oricând de către administratorul unic.

În cazul în care administratorul unic deleagă directorilor atribuțiile de conducere a societății, puterea de a reprezenta societatea aparține directorului general. Administratorul unic înregistrează la registrul comerțului numele persoanelor împuternicite să reprezinte societatea, menționând dacă ele acționează împreună sau separat. Acestea depun la registrul comerțului specimene de semnătură.

Administratorul unic va putea exercita orice act care este legat de administrarea societății, în interesul acesteia, în limita drepturilor ce li se conferă.

Administratorul unic este obligat să pună la dispoziția acționarilor și Comisiei de cenzori, la cererea acestora, toate documentele societății.

Administratorul unic poate delega conducerea societății unuia sau mai multor directori, numind pe unul dintre ei director general. În situația în care administratorul unic numește un director general, acesta este responsabil cu luarea tuturor măsurilor aferente conducerii societății, în limitele obiectului de activitate al societății și cu respectarea competențelor exclusive rezervate de lege sau de actul constitutiv administratorului unic și adunării generale a acționarilor. Modul de organizare a activității directorilor și limitele mandatului acestora va fi stabilit prin decizie a administratorului unic.

Administratorul unic răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin faptele sale ilicite, pentru abaterile de la statut sau pentru greșelile în administrarea societății. În asemenea situații, el va putea fi revocat prin hotărârea adunării generale a acționarilor.

Administratorul unic răspunde față de societate pentru prejudiciile cauzate prin actele îndeplinite de directori general sau de personalul încadrat, când dauna nu s-ar fi produs dacă administratorul ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcției sale.

Art.16, alin 1 se modifică și va avea următorul conținut:
Administratorul unic are, în principal, următoarele atribuții:

Art.16, alin 1 se introduc noi puncte, codificate cu literele l, m, n, o, p, cu următorul conținut:

l) stabilește remunerația directorului general și a personalului angajat din cadrul societății.

m) stabilește nivelul de salarizare al personalului angajat în societate.

n) alege directorul general, îl descarcă de activitate, îl revocă

o) stabilește competențele și răspunderile directorului general.

p) hotărăște cu privire la acționarea în justiție a directorului și a adjuncților acestora cu privire la pagubele aduse societății.

Art.17, alin. 3, lit a, b se modifică și vor avea următorul conținut:

a) verifică gospodărirea mijloacelor fixe și a celor circulante, a portofoliului de efecte, casa și registrele de evidență contabilă, informează administratorul unic asupra neregulilor constatate.

b) la încheierea exercițiului financiar controlează exactitatea inventarului, a documentelor și informațiilor prezentate de administratorul unic asupra conturilor societății, a bilanțului și a contului de beneficii și pierderi, prezentând adunării generale a acționarilor un raport scris.

Art.17, alin. 5 se modifică și va avea următorul conținut:

Comisia de cenzori poate convoca Adunarea generală extraordinară a acționarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de administratorul unic, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mi mult de 10% timp de 2 ani consecutiv sau ori de cate ori considera necesar pentru alte situații.

Art.19 se modifică și va avea următorul conținut:

Administratorul unic și cenzorii sunt aleși de Adunarea generală a acționarilor. Restul personalului este numit/angajat de către administratorul unic.

Nivelul remunerațiilor/salariilor pentru directorul general și personalul societății se propune de conducerea societății sau de administratorul unic și se aprobă de administratorul unic.

Plata salariilor, impozitelor pe acestea și cotei de asigurări sociale se va face potrivit legii.

Drepturile și obligațiile personalului societății se stabilesc de administratorul unic, cu excepția celor stabilite de Adunarea generală.

Art.22, alin.8 se modifică și va avea următorul conținut:

Administratorul unic va depune o copie de pe situațiile financiare, însoțite de raportul cenzorilor și hotărârea adunării generale la Oficiul Registrul Comerțului.

Art.23, alin 2 se modifică și va avea următorul conținut:

Registrele vor fi conduse prin grija administratorului unic și a cenzorilor, sigilate și parafate de administratorul unic.

Art.25, alin.1 se modifică și va avea următorul conținut:

Au ca efect dizolvarea societății şi dau dreptul fiecărui acționar să ceară lichidarea acesteia:

Art.26, alin.1, 2 se modifică și vor avea următorul conținut:

Lichidarea societății se face de comisia de lichidare stabilită de Adunarea generală a acționarilor.

Administratorul va prezenta lichidatorilor o dare de seamă asupra gestiunii pentru timpul de la ultimul bilanț aprobat și până la începerea lichidării.

c. Renumerotarea următoarelor articole din Actul Constitutiv:

Art.6 devine Art.5;
Art.7
devine Art.6;
Art.8 devine Art.7;
Art.9 devine Art.8;
Art.10 devine Art.9;
Art.11, alin. 2, literele f, g, h, i, j, k, l, m, n, o se recodifică devin, în ordine c, d, e, f, g, h, i, j, k, l;
Art.11 devine Art.10;
Art.12 devine Art.11;
Art.13 devine Art.12;
Art.14 devine Art.13;
Art.15 devine Art.14;
Art.16 devine Art.15 Atribuțiile administratorului unic;
Art.17 devine Art.16;
Art.18 devine Art.17;
Art.19 devine Art.18;
Art.20 devine Art.19;
Art.22 devine Art.20;
Art.23 devine Art.21;
Art.24 devine Art.22;
Art.25 devine Art.23;
Art.26 devine Art.24;
Art.27 devine Art.25.


2. Împuternicirea domnului Mercea Eugen preşedinte al Consiliului de Administraţie, să reprezinte societatea la O.R.C Maramureş pentru efectuarea formalitatilor si punerea in aplicare a Hotărârii A.G.E.A

      La şedinţa sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 31.03.2022. În cazul în care la data convocării Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 13.04.2022 la aceeași ora şi la aceeaşi adresă.


Consiliul de Administratie
Presedinte
Mercea Eugen