Servicii imobiliare - Servicii DDD

   
Hermes Contact
Documentatie PSI
Stiri

Arhiva Stiri
Linkuri utile
Camera de Comert si Industrie Maramures
anpc.ro
ancpi.ro
igsu.ro

 
20.04.2022 - Convocare Adunare Generala Ordinara a Hermes Contact SA

20.04.2022 - Convocare Adunare Generala Ordinara a Hermes Contact SA

Consiliul de administraţie a societatii HERMES CONTACT SA Baia Mare înregistrată la ORC Maramureş sub nr. J24/546/1992, CUI 2952415 cu sediul în Baia Mare Bld. Unirii nr. 16

      În conformitate cu dispoziţiile art. 111 şi art. 117 din Legea 31/1990, modificată, convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor în data de 17.05.2022, ora 11:00, la sediul societății din Baia Mare Bld. Unirii nr. 16, sala  1, etaj. I.

Ordinea de zi:

  1. Prezentarea şi aprobarea raportului Consiliului de administrație pentru anul 2021

  2. Prezentarea şi aprobarea raportului Comisiei de cenzori pentru anul 2021

  3. Aprobarea situaţiilor financiare anuale pentru exercițiul financiar 2021: bilanț, cont de profit şi pierdere, repartizarea profitului

  4. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exercițiul financiar 2021

  5. Aprobarea programului de investiții si a bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2022

  6. Alegerea Administratorului unic

  7. Alegerea Comisiei de cenzori si a unui cenzor supleant

  8. Stabilirea remunerației Administratorului unic şi a cenzorilor

  9. Diverse

      Propunerile privind candidatii pentru functia de administrator unic, cenzori si cenzor supleant se vor transmite la sediul societătii din Baia Mare, bd. Unirii, nr. 16, etaj 1, camera 2, în plic închis, cu mențiunea scrisă în clar și cu majuscule: «PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 17/18.05.2022» și vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru aceste functii.

      Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată la sediul societății (pe măsură ce propunerile sunt transmise societății) și completată de aceștia. Data limită până la care acționarii pot să formuleze propuneri de candidaturi este data de 06.05.2022 ora 13.

      La şedinţă sunt convocaţi toţi acţionarii societăţii care deţin acţiuni la data de 30.04.2022. În cazul în care la data convocării Adunării generale ordinare a acţionarilor nu se întrunesc condiţiile de cvorum, şedinţa se convoacă a doua oară în data de 18.05.2022 la aceeași oră şi la aceeaşi adresă.

Consiliul de Administraţie,
Preşedinte Mercea Eugen